Radioterapia protonowa

12 634 84 90

z5proton@cyfronet.pl

Kwalifikacja krok po kroku

Przygotowanie do leczenia

Przebieg leczenia

Radioterapia protonowa

 

Czym jest radioterapia?

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorych na nowotwory; stosowana jest u około 70% pacjentów w trakcie całego przebiegu choroby nowotworowej. W radioterapii wykorzystywane jest oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią (w tym przypadku z tkankami organizmu), które prowadzi do zniszczenia komórek. Oddziaływanie to dotyczy zarówno tkanek zmienionych chorobowo (nowotwór), jak i zdrowych tkanek znajdujących się w sąsiedztwie nowotworu i na drodze wiązki promieniowania. Klinicznym skutkiem radioterapii jest regresja nowotworu, ale również niepożądane uszkodzenie zdrowych tkanek, które manifestuje się objawami reakcji popromiennej.

 

Jakie są różnice pomiędzy radioterapią protonową i fotonową?

Powszechnie w radioterapii stosowane są wysokoenergetyczne wiązki fotonów, które są wytwarzane w liniowym akceleratorze (przyspieszaczu). Natomiast w radioterapii protonowej wykorzystywane są wiązki protonów (jąder wodoru) przyspieszane w cyklotronie do odpowiedniej energii. Zasadnicze różnice dotyczą sposobu deponowania energii w organizmie. W przypadku radioterapii protonowej, w porównaniu z fotonową, mniejsza objętość tkanek zdrowych jest narażona na działanie promieniowania jonizującego, co pozwala na oszczędzenie tkanek znajdujących się w przebiegu wiązki.

 

Kiedy stosowana jest radioterapia protonowa?

Postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie radioterapii (aparatura, sposoby formowania wiązki, stosowanie zaawansowanych technik napromieniania, takich między innymi jak: radioterapia ze zmiennym natężeniem - IMRT, radioterapia stereotaktyczna – SBRT) pozwala na coraz bardziej precyzyjne podanie dawki na obszar nowotworu z jednoczesnym zmniejszeniem objętości napromienianych zdrowych tkanek i dawki w tych tkankach. Jednak w przypadku radioterapii fotonowej czynnikiem ograniczającym są fizyczne parametry wiązki, a szczególnie sposób deponowania energii. Dlatego w przypadku lokalizacji nowotworu w bliskim sąsiedztwie  szczególnie wrażliwych na działanie radioterapii zdrowych narządów, zalecane jest stosowanie radioterapii protonowej.

 

Kto przeprowadza radioterapię protonową?

Radioterapia protonowa jak każda procedura medyczna, jest zlecana i realizowana przez lekarza specjalistę, w tym przypadku specjalistę radioterapii onkologicznej.

Ze względu na specyfikę wiązki protonowej (stosowanej w radioterapii protonowej), która generowana jest w cyklotronie, w realizacji procedury uczestniczą również inni specjaliści (między innymi fizycy medyczni).

 

Czy radioterapia protonowa gwarantuje wyleczenie z choroby nowotworowej?

Żadna metoda terapeutyczna, w tym również radioterapia protonowa nie gwarantuje pełnego powrotu do zdrowia. Lekarz prowadzący ze swojej strony dokłada zawsze wszelkich starań, aby leczenie przebiegało w warunkach jak najbardziej optymalnych dla pacjenta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Lekarz prowadzący przekazuje pacjentowi informację o możliwych skutkach ubocznych stosowanego leczenia. Ponadto, informacja taka zawarta jest w formularzu, który pacjent otrzymuje  przed rozpoczęciem planowania radioterapii.